ਕਲੈਂਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

ਫੀਡਬੈਕ 14 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ, ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ।

ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ:

• ਸਾਡੇ ਲੋਕ: ਸਾਡੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ: ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ: ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ: ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ 13 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ akhaveyoursay.nz/localboardplans 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।

ਇਸ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਦੀਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋਕੀ ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਰਫ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ

ਪਾਪਾਕੁਰਾ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ

ਫੀਡਬੈਕ 14 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ, ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ।

ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ:

• ਸਾਡੇ ਲੋਕ: ਸਾਡੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ: ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ: ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

• ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ: ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।

ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ 13 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ akhaveyoursay.nz/localboardplans 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।

ਇਸ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਦੀਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋਕੀ ਮੇਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਰਫ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ

ਪਾਪਾਕੁਰਾ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ

Page last updated: 15 Aug 2023, 09:43 AM